مطمئن شوید که هیچ خبری را از دست نمی دهید

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.